Regulamin sklepu REHA IQ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.rehaiq.pl, w tym: zasady zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Klientami sklepu www.rehaiq.pl są osoby korzystające ze sklepu i dokonujące w nim zakupu. Klientem mogą być zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
 3. Administratorem sklepu internetowego www.rehaiq.pl jest LIW Care Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (94 – 406) przy ul. Golfowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333719, REGON: 100715121, NIP: 729-266-53-87, kapitał zakładowy: 2.782.900,00 zł, mail: sklep@rehaiq.pl
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze sklepu www.rehaiq.pl na zasadach wyrażonych w [Polityce prywatności] jest LIW Care Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

 

 1. DEFINICJE
 1. Dzień roboczy –dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz internetowy za pomocą którego Klient dokonuje rejestracji w sklepie
 3. Formularz zamówienia – formularz internetowy zawarty w module Sklepowym strony www.rehaiq.pl, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia na produkt dostępny w Sklepie. Strona umożliwia dodawanie Produktów do elektronicznego „koszyka” oraz określenie docelowych warunków Umowy Sprzedaży, takich jak sposób dostawy i płatności.
 4. Kupujący; klient – to podmiot, który może dokonać zamówienia i zakupu za pośrednictwem strony www.rehaiq.pl. Podmiotami takimi są:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba prawna;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego
 5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – Usługa Elektroniczna oferowana Klientowi, polegająca na zbiorze zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, oznaczona indywidualną nazwą Klienta (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 8. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail za zgodą Klienta, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym www.rehaiq.pl rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 11. Sklep Internetowy - sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym www.rehaiq.pl
 12. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego www.rehaiq.pl - LIW Care Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94 – 406) przy ul. Golfowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333719, REGON: 100715121, NIP: 729-266-53-87, mail: sklep@rehaiq.pl
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, wymagające zatwierdzenia przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.REHAIQ.PL

 

  1. LIW Care Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi prowadzi sklep internetowy pod domeną www.rehaiq.pl za pośrednictwem którego prowadzi sprzedaż urządzeń, których firma jest oficjalnym polskim dystrybutorem oraz producentem.
  2. Witryna www.rehaiq.pl umożliwia składanie Zamówień na produkty wyszczególnione na stronie, w zakładce Sklep.
  3. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
  4. Wszelkie informacje o produktach i zdjęcia znajdujące się w naszym serwisie są prawdziwe i przedstawiają produkt faktycznie oferowany do zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego www.rehaiq.pl

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje:
    1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Internetowym Sklepie www.rehaiq.pl - przez całą dobę i cały rok, postępując zgodnie z podpowiedziami sklepu.
    2. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia poprzez Sprzedawcę, drogą elektroniczną
  2. Celem złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do założenia konta w Sklepie internetowym Sprzedającego, podając dane: imię i nazwisko (lub dane firmy), numer telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki, numer NIP (opcjonalnie) i wypełnienia formularza zamówienia
 1. Zamówienia zawarte w Internetowym sklepie www.rehaiq.pl realizowane są właściciela sklepu: LIW Care Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94 – 406) przy ul. Golfowej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000333719, REGON: 100715121, NIP: 729-266-53-87, mail: sklep@rehaiq.pl
  1. Formularz zamówienia musi zostać wypełniony w pełni i poprawnie, ponieważ tylko takie zamówienia mogą być realizowane. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz informuje o możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zgodnie z regulacjami Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
  3. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:
    1. Płatność on-line obsługiwana przez moduł tzw. szybkich płatności świadczonych przez portal Przelewy 24
    2. Płatność on-line obsługiwana przez moduł tzw. szybkich płatności iMoje świadczonych przez bank ING
    3. Zakup w formie ratalnej obsługiwany przez moduł iRaty świadczony przez portal Platforma Ratalna
    4. Zakup w formie ratalnej obsługiwany przez moduł iLeasing świadczony przez portal Platforma Finansowa
    5. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na numer konta:

 

IBAN: PL 48 2490 0005 0000 4520 1323 5775

LIW Care Technology Sp. z o. o.

Ul. Golfowa 7

94-406 Łódź, Polska

  1. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego.

 

 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPRZEDAŻ
  1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie www.rehaiq.pl wystawiane są faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360), podpis Klienta jako nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Jeżeli podczas składania zamówienia Klient poda w odpowiedniej rubryce numer NIP firmy, lub spółki, pod którą prowadzi działalność, to faktura zostanie wystawiona na firmę / działalność, z którą powiązany jest numer NIP.
  2. Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje:
    1. fakturę VAT potwierdzającą zakup
    2. gwarancję producenta obejmującą zakupione urządzenie
  3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Sklepie Sprzedającego.

 

 

 1. CENY I DOSTAWA

 

  1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu www.rehaiq.pl jest wyrażona w złotych polskich i stanowi kwotę brutto (zawiera podatek VAT).  
  2. Dla każdego z Produktów na stronie Sklepu zawarta jest informacja o kosztach jego przesyłki, wyrażonej w złotych polskich, stanowiącej kwotę brutto (zawierającą podatek VAT).
  3. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. W szczególnych przypadkach dostawa może zostać zrealizowana do terytorium innego Państwa UE – realizacja takiego zamówienia jest możliwa wyłącznie przy uprzednim kontakcie ze Sprzedającym pod adresem mailowym sklep@rehaiq.pl, w ramach którego Sprzedający potwierdzi możliwość takiej sprzedaży oraz przedstawi ofertę wyceny dostawy.
  5. Dostawa zamówionego towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób.
  6. Dostawa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.
  7. Sprzedający nie dopuszcza formy sprzedaży i wysyłki towaru „za pobraniem”
  8. Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 7-10 dni. Na czas realizacji zamówienia wpływ mają takie czynniki, jak:

• czas oczekiwania na wpłynięcie i zaksięgowanie opłaty za zamówienie

• czas realizacji i przygotowania zamówienia do wysyłki

• czas dostarczenia wysłanego towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera. Czas dostarczenia przesyłki należy liczyć od momentu nadania (o tym fakcie klient jest powiadomiony e-mailem).

 

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I PROCEDURA ZWROTÓW
  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku [Dz. U. 2014 poz. 827], dokonując zakupu na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, konsumentowi / przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługują określone ustawą prawa. Poniżej zasady, których przestrzegamy realizując prawo do odstąpienia do umowy:
  2. Jeżeli jesteś konsumentem / przedsiębiorcą uprzywilejowanym, a produkt, który zakupiłeś w naszym sklepie nie spełnił Twoich oczekiwań, masz prawo do jego zwrotu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
  3. Procedura skorzystania z prawa zwrotu jest następująca:
    1. Jeżeli zdecydowałeś się zwrócić produkt, pamiętaj, aby w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki poinformować o tym Sprzedającego - zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: sklep@rehaiq.pl . Pamiętaj, aby zrobić to przed nadaniem paczki!
    2. Wypełnij, podpisz, wydrukuj i załącz do przesyłki formularz odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej do pobrania.
    3. Odpowiednio zabezpiecz i spakuj starannie wszystkie elementy do oryginalnego opakowania
    4. Zaadresuj i wyślij przesyłkę na adres:

REHA IQ

LIW Care Technology Sp. z o. o.

ul. Golfowa 7

94-406 Łódź

    1. Oczekuj na zwrot należności.
  1. Zakupiony produkt musi zostać odesłany Sprzedającemu jako nienoszący śladów zużycia i kompletny tzn. w oryginalnym opakowaniu wraz z całą zawartością, w tym instrukcjami, potwierdzeniem zakupu, zabezpieczeniami transportowymi, itp.
  2. Pamiętaj, że po otrzymaniu produktu, Konsument / przedsiębiorca uprzywilejowany może korzystać z niego w sposób, który pozwoli na stwierdzenie charakteru, cech i jego funkcjonowania. Jeżeli powyżej opisany zakres użytkowania / użycia zakupionego sprzętu został przez Konsumenta / przedsiębiorcę uprzywilejowanego przekroczony, to Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego / przedsiębiorcy uprzywilejowanego kwoty stanowiącej koszt doprowadzenia towaru do stanu fabrycznego. Sprzedający weryfikuje stan wizualny i techniczny zwracanego produktu i informuje o jego wyniku Konsumenta / przedsiębiorcę uprzywilejowanego przed dokonaniem zwrotu należności.
  3. W ramach zwrotów i reklamacji nie przyjmujemy żadnych przesyłek nadawanych za pobraniem
  4. 14- dniowe prawo zwrotu przysługuje jedynie konsumentom oraz przedsiębiorcom uprzywilejowanym. W innym przypadku, jeżeli produkt kupowany jest na użytek firmowy, a na zakup została wystawiona faktura VAT zawierająca nr NIP kupującego (firmy), to ustawowe prawo zwrotu nie przysługuje.

 

 1. PROCEDURA REKLAMACJI
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacje związanie z działaniem Sklepu www.rehaiq.pl Kupujący może składać:
    1. Pisemnie na adres: LIW Care Sp. z o. o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polska
    2. w formie elektronicznej na adres mailowy: sklep@rehaiq.pl, lub za pośrednictwem formularza internetowego zawartego na podstronie Kontakt.
  3. W opisie reklamacji Kupujący proszony jest o podanie następujących danych:
    1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
    2. żądania Kupującego;
    3. danych kontaktowych składającego reklamację

Wymogi podane powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  1. Koszt wysyłki do siedziby Sprzedającego ponosi Klient. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona jako zasadna, to koszt odesłania wadliwego towaru przez Klienta Sprzedającemu zostanie zwrócony. Sprzedający zaleca korzystanie z formy przesyłek kurierskich. Sprzedający nie odpowiada za towar i jego przesyłkę do momentu jego odebrania od przewoźnika.
  2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego nastąpi bez uzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  3. Na produkty zakupione w naszym sklepie udzielana jest 24-miesięczna gwarancja Producenta.
  4. Napraw gwarancyjnych towaru dokonują autoryzowane punkty serwisowe Producenta mające miejsce na terenie Unii Europejskiej. Okres i warunki gwarancji producenta zawarte są w karcie gwarancyjnej towaru.
  5. Niezależnie od gwarancji producenta, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
  6. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać wraz z potwierdzeniem zakupu za pomocą firmy kurierskiej na adres REHA IQ, LIW Care Technology Sp. z o. o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź, Polska.
  7. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci zapłatę lub (po konsultacji z Klientem) zaproponuje wymianę na inny produkt, wolny od wad.
  9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
  10. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
  11. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

  1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
    2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
    3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
  8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.rehaiq.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Opis polityki prywatności oraz zasad ochrony danych osobowych przez administratora danych osobowych: LIW Care Technology Sp. z o. o., 94-406 Łódź, Polska zawarty jest na stronie www.rehaiq.pl w dziale Polityka prywatności.


Przejdź do strony głównej

Uwaga

LIW Care Technology Sp. z o.o. produkuje i dystrybuuje wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj ich zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania oraz etykietą.

W serwisie prezentowane są wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa używaj ich zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania oraz etykietą.
To są wyroby medyczne.
Dla bezpieczeństwa używaj ich zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania oraz etykietą.
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ